Loading...

Prof (Dr.) Kamal Ghanshala, President, Graphic Era (Deemed to be University), Dehradun, Uttarakhand, India

Prof (Dr) R C Joshi, Chancellor, Graphic Era (Deemed to be University), Dehradun, Uttarakhand, India

Prof (Dr) H N Nagaraja, Vice Chancellor, Graphic Era (Deemed to be University), Dehradun, Uttarakhand, India

Dr. Vikas Rathi
Mr. Prateek Negi
Er. Prem Singh
Dr. Fateh Singh Gill
Mr. Ravi Kanojia
Mr. Paritosh Mishra

Dr. Brijesh Prasad
Dr. Yashvir Singh
Dr. Gaurav Kumar Badhotiya